Do 25.3.2023 plníme obsah a přidáváme postupně stovky domén k prodeji. Navštivte nás i zítra, třeba si nějakou vyberete :-)
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Ne: 8-18 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
07.01.2023
Internetové domény v řádech milionů dolarů
Stále žijeme v překotné době internetové mánie a ten, kdo naplno nepropadl surfování na internetu, jako by neexistoval. Této civilizační mánii odpovíd... číst celé
07.01.2023
Správně zvolený doménový název
Jak si vybrat doménu? Pozor, tohle je velmi důležité – stejně jako samotné jméno firmy, které by mělo být úderné a zvučné – pak to budete mít na trhu ... číst celé
07.01.2023
Expirované domény
Je to pro spekulanty opravdový lov, který může vydělat zajímavé peníze. Expirované domény mohou být k mání denně – koncovka .cz nebo .com není pravidl... číst celé
Zobrazit všechny novinky

 1. Úvod
 2. Kontakty a informace
 3. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Provozovatel:

ECONOMY INVEST, s. r. o.
Lučina 252

739 39
Česká republika


IČ: 27779599
DIČ: CZ27779599
Jsme plátci DPH

Tel.: 702 992 101  /08:00-18:00hod./
email: info @ internetove-domeny.cz

 

Obchodní podmínky e-shopu Internetove-domeny.cz platné od 22. 11. 2022

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen  „obchodní podmínky")  upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v  souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím (dále jen jako „prodávající")  a  jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen  „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je  prodávajícím provozován na internetové adrese  www.internetove-domeny.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu").

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese http://www.internetove-domeny.cz (dále jen  „webová stránka") a další související právní vztahy.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva  a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít  v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Kupující může provádět objednávání zboží bez nutnosti registrace přímo z  webového rozhraní obchodu.

 • Při objednávání zboží  je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k  prodeji, a  to  včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně  a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v  platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za  individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve  webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a  prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • Pro objednání zboží kontaktuje kupující prodavajíciho nebo mu napiše elektronickou zprávu (email)
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež  je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující může objednávat zboží z nabídky prodávajícího osobně, telefonicky, emailem.
 • Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převedení změny majitele domén/y
 • Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího odeslání.
 • Prodávající má právo objednávku stornovat a odstoupit tak od kupní smlouvy kdykoliv z důvodu:
  • byla chybně stanovena cena zboží
  • bez udání důvodu

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s  osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v  souvislosti s  uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na  telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 • Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání ve webovém rozhraní a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Ceny uváděné ve webovém rozhraní obchodu se mohou průběžně měnit. Cena zboží zůstává v platnosti do doby její změny ve webovém rozhraní obchodu. Pro objednávku je platná cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky (dále jen  „cena zboží").
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží bez výslovného upozornění kupujícího. Změna ceny zboží ve webovém rozhraní obchodu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky kupujícího.
 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • v hotovosti po telefonické nebo emailové dohodě kdekoli ve městě Frýdek-Místek nebo Havířov
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
 • V  případě platby v  hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V  případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do  3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží je prodávájícím zajišťováno a rezervováno již samotnou objednávkou a to po dobu 3 pracovních dnů.
 • V  případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s  uvedením  variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Případné slevy z  ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na  základě kupní smlouvy kupujícímu doklad o platbě. Fakturu či paragon vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a dodá kupujícímu elektronickou cestou.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • Kupující bere na vědomí, že má dle  ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy (vyplněný formulář) zasílá kupující buď emailem nebo na kontaktní adresu prodávajícího.
 • Výjimku tvoří dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku při dodání:
  • zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele
  • zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
  • zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • Zboží nelze vracet v případě, že kupujícím je firma (podnikatel, právnická osoba), neboť kupní smlouva se řídí podle Obchodního zákoníku

Odstoupení od  kupní smlouvy (formulář) musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od  převzetí zboží.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. "7 b" obchodních podmínek a splnění výše uvedených podmínek vrácení zboží se kupní smlouva od  počátku ruší.

 

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a  užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je  v  tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen  „rozpor s  kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to  neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

7. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Až do úplného zaplacení kupní ceny zboží zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.
 • Kupující se zavazuje do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží neučinit jakýkoliv právní úkon směřující k nabytí vlastnického práva k předmětu objednávky. V případě porušení tohoto ustanovení je kupující povinen na základě písemné výzvy uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši neuhrazené části kupní ceny dodaného zboží. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně všech textů, fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se  zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v  souladu s  jeho určením.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v  důsledku užití webové stránky v rozporu s  jejich určením.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo bez upozornění měnit obsah, technické specifikace produktů a jejich ceny.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako  „osobní údaje").
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a  povinností z  kupní smlouvy a pro účely zasílání informací prodávajícím.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při telefonické nebo emailové objednávce) uvádět správně a  pravdivě, a  že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve  svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v  elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že  se  jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o  tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k  prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s  ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se  může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má  kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit  se  se svým podnětem na  Úřad pro ochranu osobních údajů přímo
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující má před odesláním objednávky možnost vyjádřit souhlas/nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • V případě reklamace nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle: 702 992 101 nebo emailem na:
  info @ internetove-domeny.cz

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou užitím uveřejněného obsahu.
 • Veškerý obsah na webovém rozhraní obchodu prodávajícího je chráněn autorským zákonem.
 • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s  kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je  doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že  vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z  obecně závazných právních předpisů.
 • Prodávající je oprávněn k  prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a  činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či  obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Prodávající je oprávněn změnit Obchodní podmínky. Prodávající je povinnen zveřejnit jejich nové znění.
Kontakty
(Po-Ne: 8-18 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz